Algemene-voorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden A la minuut.com

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.    A la minuut.com: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Wegenbouw 24, 3991NJ te Houten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67556639.

2.    Gebruiker: eenieder die zich op de website heeft geregistreerd, althans de website bezoekt en mogelijk een overeenkomst met aanbieders sluit inhoudende het boeken van een verblijf op een accommodatie van een aanbieder.

3.    Aanbieders: de derde partijen, aanbieders van accommodaties welke op de website worden aangeboden, zoals, maar niet beperkt tot hoteliers, exploitanten van Bed and Breakfasts, vakantieparken, campings en (particuliere) aanbieders van vakantiehuisjes.

4.    Boeking: de middels de website door de gebruiker geplaatste reservering met betrekking tot een verblijf op een bepaalde accommodatie van een bepaalde aanbieder, gedurende een bepaalde periode.

5.    Website: alaminuut.com.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.    Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website door de gebruiker.

2.    De tekst van deze gebruiksvoorwaarden wordt aan de gebruiker op de website beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

3.    Indien A la minuut.com niet steeds strikte naleving van deze gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat A la minuut.com het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

4.    Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn de gebruiker en A la minuut.com verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER A LA MINUUT.COM, REGISTRATIE OP DE WEBSITE & HET PLAATSEN VAN BOEKINGEN

1.    A la minuut.com biedt de gebruiker middels de website een online platform waarmee hij accommodaties van aanbieders kan boeken indien hij zich op de daartoe voorgeschreven wijze op de website heeft geregistreerd en die registratie door A la minuut.com is bevestigd.

2.    De voor het verblijf op accommodaties verschuldigde prijs wordt op de website weergegeven in het aanbod van de betreffende aanbieder. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden in zijn aanbod op de website vermelden die voor de gebruiker verbindend zijn indien hij een boeking plaatst.

3.    Indien de gebruiker een boeking middels de website plaatst, ontvangt de betreffende aanbieder daarvan per e-mail bericht, waarna de aanbieder de boeking, onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid, definitief bevestigt. A la minuut.com verbindt aanbieders zogenoemde “last second”-boekingen binnen één uur na de boeking te bevestigen. Reguliere boekingen dienen door aanbieders binnen 24 uur te worden bevestigd. A la minuut.com is jegens de gebruiker echter nimmer aansprakelijk in verband met de omstandigheid dat een boeking niet (tijdig) wordt bevestigd door de aanbieder of dat een boeking betrekking heeft op een aanbod van de aanbieder dat volgens de aanbieder niet (langer) beschikbaar is.

4.    Indien de aanbieder de boeking aan de gebruiker heeft bevestigd, brengt dat een bindende overeenkomst tussen de aanbieder en de gebruiker tot stand, onder de eventueel nader door de aanbieder in het aanbod vermelde voorwaarden.

5.    Om een verblijf te kunnen boeken, dient de gebruiker zich op de website te registreren. De gebruiker is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens, volledig en naar waarheid te verstrekken. De gebruiker is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord voor toegang tot zijn account op de website geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend.

6.    A la minuut.com stelt slechts het aanbod van accommodaties van aanbieders ter beschikking van de gebruiker, welk aanbod door de aanbieders zelf is samengesteld. Voor de inhoud van het aanbod van accommodaties van aanbieders draagt A la minuut.com dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Druk- en zetfouten op de website worden voorbehouden. Voorts is A la minuut.com niet verantwoordelijk voor het op enig moment werkelijk beschikbaar zijn van de accommodaties van aanbieders conform hun aanbod zoals deze aan de gebruiker is gepresenteerd, evenmin als voor de kwaliteit van de door aanbieders aangeboden accommodaties.

7.    A la minuut.com spant zich in van de aanbieders te verlangen dat zij hun aanbod van accommodaties juist en volledig middels de website presenteren. De gebruiker is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de controle op onder meer de juistheid, rechtmatigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van het aanbod van aanbieders. A la minuut.com draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan omdat een aanbieder informatie heeft vermeld die onjuist, onnauwkeurig, misleidend of onvolledig is, hetgeen in het bijzonder geldt voor type-, zet en prijsfouten in het accommodatieaanbod van aanbieders.

8.    Voorts kan A la minuut.com nimmer bij geschillen tussen aanbieders en de gebruiker worden betrokken. A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een aanbieder in verband met de nakoming van een tussen de aanbieder en de gebruiker onderling tot stand gekomen overeenkomst. De gebruiker vrijwaart A la minuut.com van al zijn aanspraken in verband met de stelling dat een aanbieder tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens de gebruiker.

9.    A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard dan ook, van het door de gebruiker aan aanbieders, al dan niet rechtstreeks via boekingen op de website, verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens. De gebruiker vrijwaart A la minuut.com van alle aanspraken van derden, waaronder met name aanbieders, in verband met de stelling dat de door de gebruiker, direct of indirect via A la minuut.com, aan aanbieders verstrekte gegevens onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn.

10. De gebruiker is te allen tijde en met uitsluiting van A la minuut.com, zelf verantwoordelijk voor zijn doen of nalaten naar aanleiding van het op de website geopenbaarde accommodatieaanbod van aanbieders, waaronder zijn eventuele keuze voor een bepaalde accommodatie en een bepaalde aanbieder.

ARTIKEL 4. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

Omdat een eventueel door de gebruiker middels de website geplaatste boeking strekt tot het beschikbaar stellen van een accommodatie anders dan voor woondoeleinden en in de boeking een bepaalde periode van nakoming is voorzien, zoals bedoeld in artikel 6:230p onder e van het Burgerlijk Wetboek, komt het wettelijke recht van ontbinding niet aan de gebruiker toe. Een boeking kan door de wederpartij niet worden geannuleerd, behoudens voor zover zulks door de aanbieder in zijn aanbod is vermeld dan wel de aanbieder anderszins nader met de gebruiker overeenkomt.

ARTIKEL 5. | MISBRUIK & VERWIJDEREN OF WEIGEREN VAN ONBEHOORLIJKE REVIEWS

1.    Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet limitatief bedoeld, verstaan, het opzettelijk op de website invoeren of anderszins verstrekken van incorrecte of misleidende informatie, het ten aanzien van de website of servers van A la minuut.com opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van A la minuut.com. A la minuut.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart A la minuut.com ter zake bovendien van alle aanspraken van derden, terwijl de gebruiker jegens A la minuut.com aansprakelijk is voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van A la minuut.com, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website beïnvloeden.

2.    A la minuut.com behoudt zich het recht voor om een door de gebruiker gewenste of geplaatste review te weigeren c.q. van de website te verwijderen indien deze grof taalgebruik bevat dan wel kennelijk onjuist, irrelevant of anderszins onbehoorlijk is. 

ARTIKEL 6. | AANSPRAKELIJKHEID

1.    Elke aansprakelijkheid van A la minuut.com in verband met het gebruik van de website is uitgesloten. In het bijzonder is A la minuut.com niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden, waaronder met name bedoeld het bepaalde in artikel 3 waarin de aansprakelijkheid van A la minuut.com nadrukkelijk is uitgesloten.

2.    A la minuut.com treedt tussen aanbieders en gebruikers slechts bemiddelend op door het voor aanbieders en gebruikers middels de website mogelijk te maken om met elkaar overeenkomsten te sluiten. Voor het overige is A la minuut.com op geen enkele wijze betrokken bij overeenkomsten, de uitvoering van die overeenkomsten en geschillen tussen aanbieders en de gebruiker onderling. A la minuut.com is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade en tekortkomingen van de aanbieder jegens de gebruiker alsook vice versa, in verband met dergelijke overeenkomsten en eventuele geschillen. Bij geschillen tussen aanbieders en gebruikers onderling, kan A la minuut.com nimmer worden betrokken.

3.    A la minuut.com spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website te optimaliseren. Echter kan A la minuut.com niet garanderen dat de website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van A la minuut.com ter zake is uitgesloten.

4.    A la minuut.com is bevoegd de website tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website of de servers van A la minuut.com of derden, dan wel als gevolg van het beëindigen van de exploitatie van de website, om welke reden dan ook. Alle aansprakelijkheid van A la minuut.com in verband met de tijdelijke of blijvende ontoegankelijkheid van de website is uitgesloten. In verband met een dergelijke buitengebruikstelling van de website, zal A la minuut.com de gebruiker, voor zover nodig, evenwel behulpzaam zijn bij de afwikkeling van reeds tot stand gekomen overeenkomsten tussen de gebruiker en aanbieders.

5.    A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden, waaronder mede begrepen die van aanbieders, waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van A la minuut.com. A la minuut.com heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud en het beleid van websites van derden.

6.    De aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze gebruiksvoorwaarden gelden niet indien en voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van A la minuut.com.

ARTIKEL 7. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnamen van A la minuut.com, de website, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden daarvan, behoren toe aan A la minuut.com voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de gebruiker verboden de goederen waarop de intellectuele eigendomsrechten van A la minuut.com, zijn licentiegevers of aanbieders rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen of op enige wijze te reproduceren.

ARTIKEL 8. | PRIVACY

1.    Alle aan A la minuut.com verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal A la minuut.com persoonsgegevens uitsluitend verwerken in verband met de exploitatie van de website en de bemiddeling bij totstandkoming en de uitvoering van boekingen. A la minuut.com is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker door aanbieders.

2.    A la minuut.com is gerechtigd om met voorafgaande uitdrukkelijk instemming van de gebruiker het e-mailadres van de gebruiker te gebruiken om hem middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van aanbiedingen, acties, nieuws, nieuwe diensten van A la minuut.com of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van A la minuut.com. Indien de gebruiker dergelijke nieuwsbrieven niet langer wil ontvangen, kan hij zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de ontvangst daarvan uitschrijven. Voor berichtgeving dat direct relevant is voor het gebruik van de website door de gebruiker, dan wel overeenkomsten tussen de gebruiker en aanbieders, is de bedoelde voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de gebruiker niet vereist.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

Voor klachten over het gebruik van de website kan de gebruiker contact opnemen met A la minuut.com. Dit dient te geschieden middels het contactformulier op de website dan wel per e-mail. Klachten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan behandeld. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk kan worden gereageerd, ontvangt de gebruiker binnen die termijn een bevestiging van ontvangst, vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de gebruiker alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen. Redelijkerwijs niet relevante klachten over het gebruik van de website, zullen door A la minuut.com niet in behandeling worden genomen. Zo worden klachten over verbintenissen tussen de gebruiker en een aanbieder door A la minuut.com niet behandeld, tenzij zulks onder omstandigheden onredelijk is.

ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN

1.    Op iedere rechtsverhouding tussen de gebruiker en A la minuut.com is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    In geval van geschillen tussen A la minuut.com en de gebruiker, zullen zij zich optimaal inspannen om die geschillen in onderling overleg te beslechten. Wordt een geschil niet onderling beslecht en wordt een beroep op de rechter gedaan, dan wordt, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van A la minuut.com aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

3.    Indien deze gebruiksvoorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie van deze gebruiksvoorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.©2018 Alaminuut.com | Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Privacy | Contact | KvK: 67556639 BTW/VAT/TVA: NL177385790B02