leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A LA MINUUT.COM


ARTIKEL 1. | DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1.    A la minuut.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wegenbouw 24, 3991NJ te Houten, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67556639.
2.    Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie A la minuut.com een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.    Partijen: A la minuut.com en de wederpartij gezamenlijk.
4.    Overeenkomst: de tussen de wederpartij en A la minuut.com tot stand gekomen overeenkomst waarmee A la minuut.com zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het in gebruik geven van een account op de website waarmee de wederpartij, tegen betaling, een accommodatie kan aanbieden, welke door consumenten middels de website kunnen worden geboekt.
5.    Consument: de partij die middels de website een verblijf boekt ten aanzien van de accommodatie van de wederpartij.
6.    Boeking: de reservering van een consument die middels de website wordt ingediend met betrekking tot het verblijf op de accommodatie van de wederpartij, gedurende een bepaalde periode.
7.    Accommodatie: een enkele locatie van de wederpartij op een bepaald adres, door de wederpartij op de website aangeboden, ten aanzien waarvan consumenten een verblijf middels de website kunnen boeken.
8.    Website: alaminuut.com.
9.    Account: het account van de wederpartij op de website waarop haar aanbod van één of meerdere kamers in de accommodatie wordt geplaatst en dat wordt gebruikt om dit aanbod middels de website aan consumenten aan te bieden.
10.    Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN


1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aan de wederpartij gericht aanbod van A la minuut.com en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2.    De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.    Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels de aan de wederpartij verstrekte en door de wederpartij onverkort aanvaarde offerte van A la minuut.com. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk (en aldus schriftelijk) zijn overeengekomen, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
4.    Indien A la minuut.com niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat A la minuut.com het recht verliest om in toekomstige gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
5.    Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN


1.    Elk aan de wederpartij gericht aanbod van A la minuut.com tot het sluiten van een overeenkomst is vrijblijvend. A la minuut.com is nimmer verplicht een overeenkomst met de wederpartij aan te gaan. Een aanbod van A la minuut.com kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog worden herroepen.
2.    Aan een aanbod van A la minuut.com dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van A la minuut.com dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3.    Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van A la minuut.com, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A la minuut.com anders aangeeft. A la minuut.com behoudt zich het recht voor de overeenkomst uitsluitend aan te gaan onder voorbehoud van ondertekening door de wederpartij van de daartoe door A la minuut.com opgemaakte offerte.
4.    Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.    Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de wederpartij de inloggegevens voor toegang tot haar account op de website. De wederpartij is gehouden deze inloggegevens geheim te houden. Alle handelingen die op het account van de wederpartij worden verricht, worden de wederpartij toegerekend.


ARTIKEL 4. | OVER A LA MINUUT.COM EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST


1.    A la minuut.com biedt de wederpartij middels haar account op de website een online platform waarmee zij een accommodatie kan beheren en kamers van die accommodatie kan aanbieden aan consumenten en waarmee consumenten deze kamers kunnen boeken. Onder haar account kan de wederpartij content, zoals foto’s, video’s, omschrijvingen van de accommodatie, kamers en prijzen van het verblijf, uploaden en vervolgens middels de website openbaren. De wederpartij dient haar aanbod van de accommodatie en kamers op de daartoe voorgeschreven wijze op de website te plaatsen.
2.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt één account alsmede de overeengekomen prijs, per accommodatie.
3.    De wederpartij dient ten aanzien van de door haar aan te bieden accommodatie alle gevraagde verplichte gegevens op te geven, waaronder mede begrepen dusdanig duidelijke foto’s en een beschrijving van de accommodatie en kamers dat consumenten zich een goed oordeel over het aanbod kunnen vormen. Voorts dient de wederpartij daarbij het vestigingsadres van de accommodatie op te geven, alsmede de gevraagde prijs voor het verblijf. Bij de gevraagde prijs dient uitdrukkelijk te worden vermeld in hoeverre deze prijs inclusief dan wel exclusief bijkomende kosten is. Consumenten dienen middels het aanbod van de accommodatie op de website een zo nauwkeurig mogelijke opgave te krijgen van de prijs- en kostenfactoren die rechtstreeks in verband met het verblijf op de accommodatie zullen bestaan.
4.    Indien de wederpartij een verblijf op de accommodatie onder bijzondere voorwaarden aanbiedt, dient de wederpartij dit uitdrukkelijk in het betreffende aanbod te vermelden. De wederpartij dient zich ervan bewust te zijn dat een consument mag verwachten dat een boeking door de wederpartij wordt nagekomen conform de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld en dat na totstandkoming van de overeenkomst tussen de wederpartij en een consument, niet eenzijdig wijzigingen in die overeenkomst kunnen worden aangebracht. De wederpartij vrijwaart A la minuut.com van alle aanspraken van consumenten ter zake.
5.    Consumenten kunnen aan de hand van hun zoekinstellingen bepalen in welke accommodaties zij geïnteresseerd zijn. De wederpartij is verantwoordelijk voor het beheer van haar accommodatie op de website; indien een aanbod van een bepaald verblijf of de accommodatie niet (langer) beschikbaar is, dient de wederpartij dat aanbod onverwijld via haar account van de website te verwijderen. De wederpartij vrijwaart A la minuut.com van alle aanspraken van consumenten in verband met de stelling dat een aan de consument getoond aanbod of een door de consument geplaatste boeking betreft c.q. betrekking heeft op een aanbod van een verblijf of accommodatie dat niet beschikbaar is.
6.    Indien een consument met betrekking tot de accommodatie van de wederpartij een boeking middels de website plaatst, ontvangt de wederpartij daarvan bericht per e-mail waarna de wederpartij de boeking dient te bevestigen. Indien de wederpartij een “last second”-aanbod op de website plaatst, dient in geval van een boeking daarvan, die boeking binnen één uur na de boeking aan de consument te worden bevestigd. Reguliere boekingen dienen door wederpartij binnen 24 uur te worden bevestigd. De wederpartij vrijwaart A la minuut.com van alle aanspraken van consumenten in verband met de omstandigheid dat een boeking niet (tijdig) door de wederpartij wordt bevestigd.
7.    A la minuut.com kan nimmer worden betrokken bij geschillen tussen de wederpartij en consumenten. A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van een consument in verband met de nakoming van de tussen hem en de wederpartij naar aanleiding van de boeking tot stand gekomen overeenkomst, waaronder tevens begrepen de eventuele niet-nakoming of niet-tijdige nakoming door de consument van zijn betalingsverplichtingen jegens de wederpartij. De wederpartij vrijwaart A la minuut.com van al haar aanspraken in verband met de stelling dat een consument tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens de wederpartij. Omgekeerd vrijwaart de wederpartij A la minuut.com van alle aanspraken van consumenten gebaseerd op de stelling dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomt tussen de wederpartij en de consument niet (tijdig) nakomt.
8.    A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard dan ook, van het door een consument middels de boeking dan wel anderszins, aan de wederpartij verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens. Voorts vrijwaart de wederpartij A la minuut.com van alle aanspraken van consumenten in verband met de stelling dat de door de wederpartij, direct of indirect via A la minuut.com, aan de consument verstrekte gegevens onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn, hetgeen in het bijzonder geldt voor type-, zet en prijsfouten in het accommodatieaanbod van de wederpartij.
Beschikbaarstelling van accommodaties voor promotiedoeleinden
9.    In de door de wederpartij aan A la minuut.com verschuldigde prijs zit verdisconteerd één overnachting, inclusief ontbijt, voor ten hoogste twee door A la minuut.com aangewezen personen op een accommodatie van de wederpartij, al dan niet de accommodatie waarop de overeenkomst betrekking heeft. Deze overnachting, inclusief ontbijt, voorziet in promotiedoeleinden van A la minuut.com op social media of andere kanalen. Partijen stellen in onderling overleg de nadere voorwaarden vast waaronder zij uitvoering aan de beschikbaarstelling van de bedoelde overnachting geven.


ARTIKEL 5. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST


1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd die partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.    De overeenkomst eindigt door verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd van rechtswege. Partijen kunnen de overeenkomst uitdrukkelijk verlengen.
3.    Indien de overeenkomst met de wederpartij is aangegaan voor de duur van twee jaren, kan de wederpartij de overeenkomst desalniettemin uiterlijk tien maanden na totstandkoming van de overeenkomst per e-mail opzeggen. In dat geval eindigt de overeenkomst na verstrijken van een looptijd van twaalf maanden. Indien de overeenkomst niet tijdig is opgezegd, eindigt de overeenkomst na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen twee jaren.
4.    Door het eindigen van de overeenkomst wordt het accommodatieaanbod van de wederpartij niet langer middels de website weergegeven en wordt het account van de wederpartij geblokkeerd. A la minuut.com is gerechtigd het account gedurende een redelijke termijn na eindigen van de overeenkomst inactief beschikbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Na het eindigen van de overeenkomst rust op A la minuut.com geen enkele bewaarplicht ten aanzien van de door de wederpartij middels de website geopenbaarde content en anderszins onder het account van de wederpartij opgeslagen gegevens.


ARTIKEL 6. | MISBRUIK


Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt, niet limitatief bedoeld, verstaan, het opzettelijk onder haar account invoeren en op de website openbaren, dan wel anderszins verstrekken van incorrecte of misleidende informatie, het ten aanzien van de website of servers van A la minuut.com opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten of het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van A la minuut.com. A la minuut.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. De wederpartij vrijwaart A la minuut.com ter zake bovendien van alle aanspraken van derden, terwijl de wederpartij jegens A la minuut.com aansprakelijk is voor schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van A la minuut.com, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website beïnvloeden.


ARTIKEL 7. | OVERMACHT


1.    A la minuut.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2.    Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.    Indien A la minuut.com bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4.    Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.


ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING


1.    A la minuut.com is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst A la minuut.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2.    Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is A la minuut.com gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de door haar verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
3.    Voorts is A la minuut.com gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.    De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door A la minuut.com op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot de ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van A la minuut.com behoort te komen, de wederpartij aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het in verband met de ontbinding niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
5.    Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die A la minuut.com ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6.    Indien A la minuut.com de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.


ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN


1.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt één account alsmede de overeengekomen prijs, per accommodatie.
2.    De door de wederpartij verschuldigde prijs is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en met dien verstande dat prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die in het kader van de overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
3.    A la minuut.com is steeds gerechtigd zijn prijzen te wijzigen, met dien verstande dat prijswijzigingen geen betrekking hebben op lopende overeenkomsten, doch is A la minuut.com in geval de overeenkomst voor de duur van twee jaren is aangegaan, gerechtigd om voor het tweede contractjaar een inflatiecorrectie toe te passen conform het consumentenprijsindexcijfer zoals vastgesteld door het CBS.
4.    De prijs wordt gefactureerd bij totstandkoming van de overeenkomst, voor de gehele contractperiode, met dien verstande dat indien de overeenkomst voor twee jaar is aangegaan, per contractjaar wordt gefactureerd.
5.    De door A la minuut.com aan de wederpartij verstrekte factuur dient te worden voldaan middels overboeking binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.    A la minuut.com is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
7.    Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en is A la minuut.com, indien de ernst van het verzuim zulks rechtvaardigt, gerechtigd het account van de wederpartij te blokkeren totdat het betalingsverzuim is gezuiverd. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, in elk geval een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is die in het kader van de overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in plaats van de in de vorige zin bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente.
8.    Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.


ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING


1.    Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van A la minuut.com, is A la minuut.com nimmer aansprakelijk voor enige schade door de wederpartij geleden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door A la minuut.com. In het bijzonder is A la minuut.com niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden, waaronder met name bedoeld het bepaalde in artikel 4, waarin de aansprakelijkheid van A la minuut.com nadrukkelijk is uitgesloten.
2.    A la minuut.com treedt tussen consumenten en de wederpartij slechts bemiddelend op door het voor de wederpartij en consumenten middels de website mogelijk te maken om met elkaar overeenkomsten te sluiten. Voor het overige is A la minuut.com op geen enkele wijze betrokken bij overeenkomsten, de uitvoering van die overeenkomsten en geschillen tussen de wederpartij en consumenten onderling. A la minuut.com is dan ook nimmer aansprakelijk voor eventuele schade en tekortkomingen van consumenten jegens de wederpartij alsook vice versa, in verband met dergelijke overeenkomsten en eventuele geschillen. Bij geschillen tussen de wederpartij en consumenten onderling, kan A la minuut.com nimmer worden betrokken.
3.    A la minuut.com spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het account van de wederpartij en de website te optimaliseren. Echter kan A la minuut.com niet garanderen dat de website onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het account van de wederpartij en de website steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van A la minuut.com ter zake is uitgesloten.
4.    A la minuut.com is bevoegd de website dan wel enkele individuele functionaliteiten daarvan tijdelijk of blijvend buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website, de functionaliteiten of de servers van A la minuut.com of derden, dan wel als gevolg van het beëindigen van de exploitatie van de website, om welke reden dan ook. Alle aansprakelijkheid van A la minuut.com in verband met de ontoegankelijkheid van de website c.q. functionaliteiten daarvan is uitgesloten, met dien verstande dat indien A la minuut.com de exploitatie van de website beëindigt, de wederpartij aanspraak maakt restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het niet-genoten gedeelte van de overeenkomst.
5.    A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van A la minuut.com. A la minuut.com heeft geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud en het beleid van websites van derden. Voorts heeft A la minuut.com geen invloed op door consumenten geplaatste reviews op de website. A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een voor de wederpartij negatieve review op de website en is nimmer verplicht een review van de website te verwijderen.
6.    A la minuut.com is niet in staat de identiteit van consumenten die boekingen plaatsen met zekerheid vast te stellen. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
7.    A la minuut.com draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de wederpartij van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. De wederpartij vrijwaart A la minuut.com van alle aanspraken van consumenten en overige derden ter zake.
8.    A la minuut.com is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
9.    Mocht A la minuut.com jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is A la minuut.com te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient A la minuut.com daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van A la minuut.com ter zake vervalt.
10.    De aansprakelijkheid van A la minuut.com is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van A la minuut.com betrekking heeft. Indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste twaalf maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
11.    Alle rechtsvorderingen jegens A la minuut.com verjaren door verloop van één jaar.
12.    De wederpartij vrijwaart A la minuut.com van eventuele aanspraken van consumenten en overige derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan A la minuut.com toerekenbaar is.
13.    De aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van A la minuut.com.


ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM


1.    Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de domeinnamen van A la minuut.com, de website, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden daarvan, alsmede op de door of namens A la minuut.com voor de wederpartij geproduceerde (vlog)video’s, behoren toe aan A la minuut.com voor zover deze rechten niet bij de wederpartij of derden rusten. Het is de wederpartij verboden de goederen waarop de intellectuele eigendomsrechten van A la minuut.com, zijn licentiegevers of andere derden rust, te (doen) verveelvoudigen, te (doen) wijzigen, op enige wijze te (doen) reproduceren of te (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit. In het bijzonder is het de wederpartij niet toegestaan om de bedoelde (vlog)video’s te (doen) openbaren op andere websites dan die van A la minuut.com.
2.    In geval van een aan de wederpartij toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van A la minuut.com, zijn licentiegevers of derden, behouden laatstbedoelde partijen zich alle rechten voor die hen krachtens de wet c.q. overeenkomst toekomen, waaronder begrepen het recht op onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk en het recht op een - gelet op de aard en omvang van de inbreuk - naar redelijkheid vast te stellen, onmiddellijk opeisbare schadevergoeding.


ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN


1.    Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.    Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
3.    Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van A la minuut.com aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
4.    Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.


©2018 Alaminuut.com | Algemene voorwaarden | Leveringsvoorwaarden | Disclaimer | Privacy | Contact | KvK: 67556639 BTW/VAT/TVA: NL177385790B02